Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Guesthouse  ‘in het Voorhuys' te Doesburg

Maart 2020 — laatste aanpassing d.d. 12-08-2021

Wij heten u van harte welkom bij in het Voorhuys en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van guesthouse ‘in het Voorhuys’, adres Helmichstraat 9, 6981 DM te Doesburg

 • Onder guesthouse ‘in het Voorhuys’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of het guesthouse’

 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’

 • Eigenaar / beheerder van guesthouse 'in het Voorhuys' is Dieuwke van der Post.  De eigenaar / beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen

 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht.

 • Gasten van guesthouse ‘in het Voorhuys’ dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op de website www.inhetvoorhuys.nl

 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot guesthouse ‘in het Voorhuys’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt

2.  Bed and Breakfast ‘in het Voorhuys’

 • De accommodatie is beschreven op de website www.inhetvoorhuys.nl

 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van ‘in het Voorhuys’ ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van het appartement gebruik maken

 • De accommodatie bevind zich op de eerste verdieping en is helaas niet/niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken

3. Tarieven

 • De actuele kamerprijzen staan beschreven op www.inhetvoorhuys.nl

 • De tarieven van guesthouse ‘in het Voorhuys’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten

 • Kamerprijzen zijn inclusief, gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting (€1,50 per persoon / per nacht)

 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten

 • Alle vermeldingen op de website van in het  Voorhuys (www.inhetvoorhuys.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Guesthouse ‘in het Voorhuys’ is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden

 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging

4. Reservering en bevestiging

 • De reservering van het appartement in ‘in het Voorhuys’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden

 • Daarnaast kan er gereserveerd worden via

 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht

 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt ‘in het Voorhuys’ u een e-mail met de betalingsgegevens. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht

 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken

 • Na bevestiging én betaling van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

5. Betaling

Voordat de reservering definitief bevestigd kan worden door ‘in het Voorhuys', dient u de totale verblijfskosten in één keer aan B&B ‘in het Voorhuys’ over te maken.

 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL10ABNA0875261353 tnv 'in het Voorhuys' te Doesburg onder vermelding van uw voor en achternaam

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van het gereserveerde appartement, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij het vrijgevallen appartement zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden

 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos

  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs

  • bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs

  • bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs

  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per email of per post) te worden doorgegeven aan ‘in het Voorhuys’.

7. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar

 • Ter legimitatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen

 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van ‘in het Voorhuys’ die bij vertrek dient te worden ingeleverd

 • Op de dag van aankomst is uw appartement vanaf 15:00 uur beschikbaar

 • Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer uiterlijk om 11:00 uur te verlaten

 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden

 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats

8. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen. Houd alstublieft rekening met onze buren en andere gasten.

 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.

 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

9. Veiligheid en milieu

 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen

 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten

 • Waar u de E.H.B.O. doos, blusmiddelen en nooduitgangen kunt vinden wordt bij uw aankomst aangegeven (deze informative vind u ook in de informatiemap in uw appartement)

 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder

 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid

 • Het appartement is geschikt voor overnachting van maximaal twee personen. Er is wel een campingbed aanwezig voor een baby of een dreumes.

 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf

 • De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s)

10. Aansprakelijkheid

 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten

 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in ‘in het Voorhuys’ zijn voor rekening van de gasten

 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed

 • Bij verlies van sleutels van ‘in het Voorhuys’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht

 • ‘in het Voorhuys’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het guesthouse

11. Klachten, meningsverschillen

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld

 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen

 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar

12. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden

 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd

13. Privacy

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor meer info verwijs ik u naar de pagina privacyverklaring.

14. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen

 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in guesthouse ‘in het Voorhuys’!